Werkgroep mobiliteit

In Dilsen-Stokkem is er een werkgroep Mobiliteit die een 4-tal keer per jaar samenkomt om actuele verkeersproblemen te bespreken.

Deze werkgroep bestaat uit de schepen van mobiliteit, de verkeersdienst van politie Maasland, de stedenbouwkundige architect en de mobiliteitsambtenaar van de stad. De werkgroep Mobiliteit geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen op het vlak van verkeer en mobiliteit.

Klachten en vragen kunnen gesteld worden aan de dienst Mobiliteit. Indien er specifiek om snelheidsremmende maatregelen in de straat gevraagd wordt, wordt er eerst een verkeerstelling uitgevoerd. De stad beschikt over een aantal digitale snelheidsmeters dewelke de verkeersintensiteiten, de snelheden en het type verkeer registreert.

Nadat deze snelheidsmeters het verkeer in een bepaalde periode hebben geregistreerd, worden de resultaten besproken binnen de werkgroep Mobiliteit. Indien blijkt dat er zich een probleem stelt, kan er door de verkeersdienst van de politie een of meerdere controles ingepland worden. Indien er zich toch infrastructurele maatregelen opdringen, wordt dit verder onderzocht en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.