Bijzondere voorwaarden

Deze bijzondere voorwaarden staan vermeld onder artikel 8 van het toewijzingsreglement en zullen opgenomen worden in de compromis én in de notariële akte. 

 1. (Enkel) de kandidaat-kopers die de compromis ondertekenden, dienen (beide) als de kopende partij vermeld te worden in de notariële akte, met uitsluiting van de vermelding van andere natuurlijke personen.
 2. De kopers zijn gebonden tot de bouwverplichting. De bouwwerken dienen voltooid te zijn en de woning dient bewoond te zijn door de kandidaat-kopers binnen een termijn van 10 jaar na het verlijden van de authentieke akte.
 3. Bij niet-naleving van de voorwaarden gesteld in punt 2 zal het college van burgemeester en schepenen overgaan tot een schriftelijke ingebrekestelling en:
  1. Ingeval de kavel nog onbebouwd is, overgaan tot de terugkoop van de onbebouwde bouwkavel conform punt 5;
  2. Ingeval de kavel niet meer onbebouwd is maar niet voldaan is aan de voorwaarde van de voltooiing van de werken en/of de bewoning, overgaan tot vordering van een schadevergoeding van 10% van de oorspronkelijke verkoopprijs van de bouwkavel exclusief registratie- en notariskosten,…..
  3. Op gemotiveerd verzoek van de kopers kan het college van burgemeester en schepenen de termijn zoals vermeld in punt 2 éénmalig verlengen (bij overmacht of bijzondere omstandigheden). Deze termijnverlenging betreft geen recht.
 4. De gehele of gedeeltelijke vervreemding, al dan niet onder bezwarende titel, van de onbebouwde bouwkavel is verboden.
 5. Het college van burgemeester en schepenen kan, op gemotiveerd verzoek van de koper(s), in afwijking van punt 4) de vervreemding van de onbebouwde bouwkavel toelaten in geval van echtscheiding van de kopers, beëindiging van hun samenlevingscontract of beëindiging van hun relatie, enkel en alleen wanneer één van beide kopers de (volledige) eigendom van de onbebouwde bouwkavel overneemt. De voorwaarden zoals vermeld in punt 2), 3) en 4) gelden vanaf dat moment ten aanzien van de overnemer.
 6. Onverminderd punt 5) kan enkel de stad Dilsen-Stokkem onbebouwde bouwkavels terugkopen tegen de oorspronkelijke verkoopprijs, zonder rekening te houden met de registratiekosten, notariskosten, enzovoort. Alle kosten van terugkoop, zoals erelonen, registratie- en notariskosten,… vallen ten laste van de oorspronkelijke koper(s).
 7. Het stadsbestuur Dilsen-Stokkem is verplicht in te gaan op een vraag tot terugkoop van de onbebouwde kavel.
 8. De terugkoopprijs kan niet meer bedragen dan de oorspronkelijke verkoopprijs, zonder rekening te houden met de registratie- en notariskosten.
 9. De vervreemding van een bebouwde bouwkavel binnen een periode van 10 jaar volgend op de eerste bewoning van de woning, is niet toegelaten. De berekening van de 10-jarige periode gebeurt op basis van een bewijs dat geleverd wordt d.m.v. inschrijving in de bevolkingsregisters.
 10. Niet-naleving van de voorwaarden gesteld in punt 9 geeft aanleiding tot de vordering van een schadevergoeding van 10% van de oorspronkelijke verkoopprijs van de bouwkavel, exclusief registratie- en notariskosten.
 11. Het college van burgemeester en schepenen kan, op gemotiveerd verzoek van de koper(s), in afwijking van punt 10) de schadevergoeding niet toepassen in geval van echtscheiding van de kopers, beëindiging van hun samenlevingscontract of beëindiging van hun relatie, enkel en alleen wanneer één van beide kopers de (volledige) eigendom van de bebouwde bouwkavel overneemt. De voorwaarden zoals vermeld in punt 9) en 10) gelden vanaf dat moment ten aanzien van de overnemer.