Vergunning FAVV

Als gevolg van de Europese reglementering van 01/01/2006, moeten alle bedrijven en operatoren die in België actief zijn in de voedselketen, gekend te zijn bij het Voedselagentschap.

De aflevering van een erkenning wordt steeds voorafgegaan door een inspectiebezoek ter plaatse van een inspecteur van het Agentschap. Dit eerste inspectiebezoek heeft tot doel na te gaan of de inrichting op het vlak van infrastructuur en uitrusting beantwoordt aan de wettelijke vereisten. Indien dit het geval is, kan beslist worden tot het afleveren van een voorwaardelijke erkenning, waarna bij een tweede inspectie binnen een periode van 3 (of 6) maanden de naleving van de exploitatievoorwaarden (o.a. het autocontrolesysteem) wordt geverifieerd.

Afhankelijk van de situatie kan evenwel na de eerste inspectie een erkenning voor onbepaalde duur worden afgeleverd.

De aanvraag en de melding moeten voorafgaand aan het opstarten of hernemen van de activiteit plaatsvinden door middel van een eenvoudig formulier. Dit formulier moet verstuurd worden aan het hoofd van de PCE (provinciale controle-eenheid) van de provincie waar de inrichting zich bevindt. Dit kan gebeuren per brief, fax of via elektronische weg.

Het koninklijk besluit voorziet (artikel 4 § 3) dat met het oog op een onderzoek van de aanvraag het Agentschap de nodige documenten en gegevens kan opvragen.