Hoe worden de kavels toegewezen?

De volgorde van inschrijving bepaalt de volgorde van toewijzing van de bouwkavels.

Nadat uw dossier ontvankelijk wordt verklaard, krijgt u van de stad een uitnodiging per email en aangetekend schrijven om te verschijnen op een persoonlijk toewijzingsmoment. Dit toewijzingsmoment vindt ten vroegste 7 dagen na het moment van uitnodiging plaats. Er wordt getracht om het toewijzingsmoment vast te leggen op een moment dat voor u past.

Tijdens het toewijzingsmoment krijgt u een overzicht van de bouwkavels die op dat moment nog niet zijn toegewezen aan andere kandidaten. U kan uit de nog niet toegewezen bouwkavels een bouwkavel kiezen en voor deze bouwkavel een compromis ondertekenen. Deze compromis wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Een model-compromis kunt u nalezen bij het overzicht van de bouwkavels (per lot).

Indien u tijdens het toewijzingsmoment geen bouwkavel wenst te kopen, ondertekent u een afstand van kandidatuur. In dat geval stopt de procedure. De procedure stopt eveneens indien u niet verschijnt op het toewijzingsmoment.

Meer info: artikel 6 van het reglement.