Tegemoetkoming huurprijs - huursubsidie

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist:

 • U verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
 • U verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
 • U was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Inkomen

Wonen-Vlaanderen kijkt naar het gezamenlijke jaarinkomen van uw huishouden van het recentste jaar waarop uw aanslagbiljet betrekking heeft. Dat is de som van de volgende inkomsten van alle inwonende gezinsleden:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijk belastbare inkomsten
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT)
  • Sinds 1 januari 2021 is er een vrijstelling (geheel of gedeeltelijk) mogelijk voor het inkomen van gezinsleden met een erkende handicap (1e, 2e en 3e graad van de kandidaat-huurder), ongeacht of ze de inkomensvervangende tegemoetkoming genieten.
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Het gezamenlijk jaarinkomen is maximaal:

 • 25.850 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • 28.015 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
 • 38.773 euro, te verhogen met 2.167 euro per persoon ten laste, voor alle andere gevallen

De maximale inkomensgrenzen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Er kan geen rekening gehouden worden met uw actuele inkomen bij de controle of u voldoet aan het maximuminkomen.

Een persoon ten laste is:

 • elk kind dat bij de kandidaat-huurder gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald
 • het kind van de kandidaat-huurder dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald
 • elke persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Indien nodig moet u zelf volgende attesten bezorgen aan Wonen-Vlaanderen:

 • attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen
 • bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven
 • attestering van een erkende handicap.

Eigendom

U mag in de voorbije 3 jaar (10 jaar als uw woning niet meer aangepast was) geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

 • de woning is gesloopt of onteigend of wordt binnenkort gesloopt of onteigend, of u kunt door een wettelijke regeling of rechterlijke beslissing niet meer over de woning beschikken
 • u verhuist omdat de woning onbewoonbaar, ongeschikt of te klein is, en u hebt ze ten laatste op de aanvraagdatum verkocht, weggeschonken of een nieuwe bestemming gegeven.

Woning die u verlaat

De woning die u verlaat moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en is na onderzoek onbewoonbaar, ongeschikt of te klein bevonden voor het aantal bewoners. Als de woning te klein is moet u de woning ook al minimum 1 jaar huren.
 • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, bv. een garage of loods, en een controleur van Wonen-Vlaanderen heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld.
 • De woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats.
 • De woning is gesloopt.
 • U of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicap, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van deze bewoner.

Let op: Er gelden GEEN voorwaarden voor de woning die u verlaat:

 • als u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
 • of als u van het OCMW een installatiepremie of verhoging van het leefloon hebt ontvangen voor een woning nadat u een tijd dak- of thuisloos bent geweest (bijvoorbeeld als erkende vluchteling).

Nieuwe huurwoning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • De woning mag geen kamer of een sociale huurwoning zijn die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (shm), gemeente of OCMW (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn)
 • De woning mag geen manifeste gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen.
 • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden.
 • Als u of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.

De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan:

 • 600 euro (opgelet: voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 660 euro).
 • Daar mag u 75 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot maximaal 4 personen.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich verplicht inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die werkzaam is in de gemeente waar u woont:

 • ten laatste 6 maanden na de aanvraag voor een huursubsidie
 • of ten laatste 6 maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract, in het geval dat u de huursubsidie vóór de start van uw huurcontract hebt aangevraagd.

Uitzondering: U hoeft niet ingeschreven te zijn bij een SHM:

 • als u als huurder op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en u verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is
 • als u verhuist naar een assistentiewoning.

Alle voorwaarden voor de huursubsidie leest u op de website van Wonen-Vlaanderen.

Procedure

U kunt de huursubsidie ten vroegste 9 maanden voor de start van het huurcontract en ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Als uw huidige woning ernstige gebreken vertoont, vraagt u de huursubsidie best aan voordat u naar uw nieuwe woning verhuist. Het is cruciaal dat de onderzoeker de gebreken ter plaatse kan vaststellen op het ogenblik dat u nog in de woning verblijft. Wonen-Vlaanderen kan een verlaten woning wel controleren, maar kan geen rekening houden met gebreken die de onderzoeker pas kan vaststellen nadat u de woning hebt verlaten.

Vraag de huursubsidie aan met

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met de gevraagde bewijsstukken naar het postadres vermeld op het aanvraagformulier. Binnen de maand na uw aanvraag, krijgt u bericht of uw dossier volledig is. Als er nog documenten ontbreken, worden die opgevraagd.

Zodra uw dossier volledig is, ontvangt u een beslissing binnen de 3 maanden. De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden, na de goedkeuring van uw dossier. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald (aan het einde van de maand).

Hoe lang krijg ik de subsidie?

De huursubsidie wordt met terugwerkende kracht betaald vanaf de startdatum van het huurcontract.

U ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar en zolang u op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een SHM, werkzaam in de gemeente waar u woont.
Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur en moeten niet ingeschreven zijn bij een SHM.

De huursubsidie wordt stopgezet:

 • als u verhuist naar een sociale woning die u niet van een sociaal verhuurkantoor huurt
 • als u een huurpremie ontvangt. U kunt nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen.
 • als u niet langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat
 • als u verhuist naar een nieuwe huurwoning die niet aan de voorwaarden voldoet (woning met gebreken, te klein, te hoge huurprijs, ...)
 • als u een eigen woning koopt.

Opgelet: als u verhuist naar een andere woning, moet u dat onmiddellijk melden aan Wonen-Vlaanderen:

 • Laat uw verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van uw gemeente.
 • Meld uw verhuis aan Wonen-Vlaanderen en aan uw sociale huisvestingsmaatschappij.
 • Verhuist u naar een nieuwe huurwoning, bezorg dan een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen-Vlaanderen.
 • Wonen-Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of u uw recht op huursubsidie blijft behouden. Tijdens de periode van het onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie stopgezet.
 • Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat en zult u eventuele achterstallige maanden nog ontvangen.

Wonen-Vlaanderen kan de huursubsidie ook stopzetten als u na een inkomenscontrole niet langer voldoet aan de inkomensvoorwaarde:

 • Als uw inkomen tijdens een inkomenscontrole na 2 jaar boven het op dat moment geldende maximuminkomen ligt, wordt de huursubsidie stopgezet.
 • Als uw inkomen tijdens een inkomenscontrole na 6 jaar boven het op dat moment geldende maximuminkomen ligt, wordt de huursubsidie stopgezet, behalve als uw huursubsidie van onbepaalde duur is.

Wonen-Vlaanderen voert de inkomenscontroles automatisch uit en brengt u op de hoogte van de beslissing tot herziening. Zolang u recht hebt op de huursubsidie, blijft de betaling verder verlopen.

Bedrag

De huursubsidie bestaat uit 2 delen.

Eénmalige installatiepremie

Deze 'verhuispremie' bedraagt 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.

Uitzondering: als u als dakloze of thuisloze een installatiepremie van het OCMW hebt gekregen voor de ingebruikname van uw nieuwe woning, kunt u geen extra installatiepremie meer krijgen.

Maandelijkse huursubsidie

De maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van 127,96 euro. Daarbij komt nog 21,33 euro per persoon ten laste.

In een aantal gemeenten ligt de huursubsidie hoger: het maximale huursubsidiebedrag is 140,75 euro, te vermeerderen met 23,46 euro per persoon ten laste.

Let op: Er geldt een andere berekeningswijze voor wie een huursubsidie heeft aangevraagd vóór 1 mei 2014.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Uitzonderingen

Huurpremie

U kunt de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

 • Wie in aanmerking komt voor de huurpremie EN de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen.
 • Als u al een huurpremie krijgt, dan kunt u geen huursubsidie aanvragen.
 • Als u al een huursubsidie krijgt en u vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet zodra u de huurpremie ontvangt.

Huurtoelage van OCMW

Wonen-Vlaanderen houdt geen rekening met eventuele huurtoelagen van OCMW's. Het OCMW beslist zelf of de burger een huurtoelage mag krijgen als die al een huurpremie of huursubsidie van de Vlaamse overheid krijgt.

Het is echter niet mogelijk dat iemand een installatiepremie krijgt van het OCMW en van Wonen-Vlaanderen (zie ook 'Bedrag').