Start- en procesnota GRUP Centrumplein Rotem

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Dilsen-Stokkem heeft in zitting van 27 september 2019, de proces- en startnota van het GRUP Centrumplein Rotem goedgekeurd.

Met dit GRUP wenst het college de ontwikkelingsmogelijkheden in het woonuitbreidingsgebied te Rotem vast te leggen en ter compensatie een binnengebied in Elen te schrappen.

Het college van burgemeester en schepenen kondigt, conform artikel 2.2.18, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de publieke raadpleging aan van de proces- en startnota van het GRUP.

Deze raadpleging loopt van 18 november 2019 tot en met 16 januari 2020.

De proces- en startnota kunnen gedownload worden en liggen gedurende de periode van raadpleging ter inzage in het gemeentehuis (dienst RO), Europalaan 25, te 3650 Dilsen-Stokkem.

Opmerkingen en reacties op de proces- en startnota kunnen tot uiterlijk 16 januari 2020 worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen van Dilsen-Stokkem en dit ofwel schriftelijk per aangetekende zending, ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst RO, ofwel digitaal via ro@dilsen-stokkem.be.

Er worden ook twee infomarkten voor de bevolking georganiseerd:

- op 26 november 2019, tussen 19.30 en 20.30 uur, in de lagere school te Rotem (Haagstraat 19).
- op 28 november 2019, tussen 19.30 en 20.30, in het OC te Elen (Helliniplein 1).

dinsdag 5 november 2019 9.44 u.