Socio-economische vergunning

Wens je een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je in het bezit worden gesteld van een socio-economisch vergunning afgeleverd in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlementen de Raad betreffende diensten op de interne markt.

Het verzoek tot het verkrijgen van deze socio-economische machtiging kan worden ingediend door elke belanghebbende en wordt gericht aan het gemeentebestuur van de plaats van vestiging.

Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom over de toekenning van de machtiging. De gemeente is ertoe gehouden een afschrift van het dossier evenals van haar beslissing, over te maken aan het secretariaat van het NSECD dat belast wordt met de archivering van de aanvraag.

De aanvraag wordt ingediend via dit formulier, wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid of via dit formulier wanneer het te vergunnen project een handelsgeheel betreft bestaande uit meerdere vestigingen. De totaliteit van de individuele nettoverkoopoppervlakte van de diverse eenheden bepaalt de te volgen procedure. Voormeld aanvraagformulier wordt vergezeld van een socio-economische studie waarvan de inhoud de elementen dient te bevatten zoals vermeld in de bijlage gehecht aan voormelde aanvraagformulieren.

Bij ontvangst van het dossier wordt door de gemeente een ontvangstbewijs afgeleverd.

Dit ontvangstbewijs bepaalt de start van de termijnen zoals vastgelegd in de wet. Zo beschikt de gemeente over een termijn van 50 dagen om haar beslissing aan de aanvrager en aan het NSECD bekend te maken. Bij ontvangst van een “onvolledig dossier” wordt de aanvrager, via een aangetekend schrijven vanwege het college van burgemeester en schepenen, verzocht zijn dossier te vervolledigen. Voormelde termijn wordt geschorst tot ontvangst van de gevraagde stukken.