Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt het gewestplan voor één of meerdere percelen (zie gewestplan) en leggen de bebouwingsvoorschriften in detail vast (bv. hoe hoog mag er gebouwd worden, hoe diep mag er gebouwd worden,...).

Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen worden opgemaakt door het gewest (Vlaanderen), de provincie en de gemeente.

De procedure voor de opmaak van een gemeentelijk RUP:

Eerst wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 60 dagen waarbij het plan ter inzage ligt op het stadhuis en inwoners opmerkingen of bezwaren kunnen indienen. Deze opmerkingen en bezwaren worden vervolgens behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Tenslotte wordt het RUP definitief vastgesteld door de gemeenteraad, waarna een goedkeuringsbesluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Overzicht Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Overzicht Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Overzicht Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen: