PRUP 'Grondwerken R. Beuten'

OPENBAAR ONDERZOEK - PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (PRUP) “GRONDWERKEN R. BEUTEN” TE DILSEN-STOKKEM 

Het provinciebestuur startte een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan naar aanleiding van een voorwaardelijk gunstig planologische attest dat de provincieraad op 19 september 2018 heeft afgeleverd.

AANLEIDING PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als doel om de bestaande bedrijfsactiviteiten die gesitueerd zijn in landbouw gebied te bestendigen. Door de huidige aanduiding van een deel van het bedrijfszone als agrarisch gebied op het gewestplan, moet een uitvoeringsplan opgemaakt worden om deze bestemming te wijzigen.

Het PRUP betreft louter een planologisch uitbreiding, op het terrein is er geen verdere ruimte-inname. Het plan wordt maximaal geënt op de voorwaarden geformuleerd in het afgeleverd planologisch attest. De oostelijke bedrijfsgronden die met het PRUP worden herbestemd naar zone voor bedrijvigheid, zijn vandaag gelegen in herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Het verlies aan HAG wordt planologisch gecompenseerd. Het PRUP bestaat hierdoor uit twee deelplannen:

  • deelplan 1: Grondwerken R. Beuten
  • deelplan 2: Compensatiegebied aansnijding herbevestigd agrarisch gebied (HAG)

OPENBAAR ONDERZOEK

Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen de plannen en bijbehorende documenten inkijken van 13 november 2020 tot en met 11 januari 2021. Dit kan tijdens de kantooruren:

  • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van de provincie Limburg (Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt)
  • bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Dilsen-Stokkem (Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem).

Je kunt de documenten ook online raadplegen via de website van de provincie Limburg (www.limburg.be/ruimtelijkeordening).

Opmerkingen kun je tot en met 11 januari 2021 schriftelijk bezorgen:

  • ofwel per e-mail aan ruimtelijkeplanning@limburg.be
  • ofwel per aangetekende brief gericht aan de deputatie van de provincie Limburg, Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het stadhuis, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem.