Vergunning uitbaten taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst hebt u een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten. De vergunning is voor 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden.

De taxivergunning is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat u wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden. De specifieke voorwaarden per exploitatievorm kunt u raadplegen op: https://www.vlaanderen.be/vergunning-voor-het-uitbaten-van-een-taxidienst

Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder nieuwe voorwaarden, en moeten bv. een bewijs van Nederlandse taalkennis aanleveren.

Voorwaarden

De voertuigen van een taxidienst moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De voertuigen zijn qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. U krijgt zo de nodige tijd om groenere taxi’s in dienst te nemen. Voor het ceremonieel vervoer kan een uitzondering bekomen worden op deze emissienormen.

Ook aan de persoon aan wie de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.
 • De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende.

Procedure

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020. Schriftelijk aanvragen is ook mogelijk via mobiliteit@dilsen-stokkem.be
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar, en is hernieuwbaar.

Bedrag

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 250 of 350 euro per vergund voertuig (exclusief eventuele zegelkosten).

Verplicht vanaf 1 juli 2020: bestuurderspassen

Vanaf 1 juli 2020 moeten taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak hebben, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden.

 • De bestuurderspas heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.
 • De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Het afleveren van de bestuurderspas geeft aanleiding tot het betalen van een retributie van 20 Euro.

Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs de volgende documenten voorleggen:

 • rijbewijs;
 • medische keuring;
 • bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen; Hiervoor volstaat een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs of het resultaat van een taaltest.
 • uittreksel uit het strafregister, Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten), jaarlijks in te dienen;
 • adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.

Bestuurderspas aanvragen

De kandidaat-bestuurders vragen hun bestuurderspas aan via bij de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. Indien u gedomicilieerd bent in Dilsen-Stokkem kan dit via mobiliteit@dilsen-stokkem.be

Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaamse Gewest woont, kan een gemeente naar keuze uitkiezen om de aanvraag in te dienen. De bestuurderspassen zijn steeds geldig voor het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest.

De gemeenten kunnen vanaf 1 januari bestuurderspassen aanmaken en ze uitreiken. Dit moet gebeuren binnen de 20 dagen nadat de aanvraag volledig werd verklaard. De bestuurderspassen zijn pas verplicht voor bestuurders vanaf 1 juli 2020.

Regelgeving

 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (B.S. 26 november 2019)
 • Besluit 8 november 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (B.S. 26 november 2019)