OVK reikt SAVE-label uit aan de stad Dilsen-Stokkem

Op 10 januari ontving de stad het SAVE-label van lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, in aanwezigheid van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters.

OVK zet zich al jaren in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

Op 6 november 2019 ondertekende de stad Dilsen-Stokkem het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de 7 SAVE-doelstellingen.

De stad Dilsen-Stokkem krijgt hierdoor ondertussen het 31e SAVE-label omdat ze haar SAVE-actiejaren succesvol heeft afgerond.

De uitreiking van het SAVE-label is voor de stad Dilsen-Stokkem erg belangrijk: het is een erkenning voor de inspanningen die de afgelopen jaren werden gedaan rond verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. In het meerjarenplan van de stad voor de huidige legislatuur is veilige fietsmobiliteit opgenomen als één van de vijf prioritaire actieplannen van de stad. Dit ligt volledig in lijn met de doelstellingen en acties van het SAVE-actieplan. Dit SAVE-actieplan werd op 11 mei 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad.

“Eén van de acties uit het SAVE-actieplan betreft de opmaak van een fietsplan, dat reeds begin 2021 werd goedgekeurd. Hiermee was Dilsen-Stokkem de eerste Limburgse gemeente die een fietsplan had uitgewerkt”, stelt schepen van mobiliteit Koen Sleypen. “Sindsdien zijn we gestart met de uitvoering ervan en hebben we ondertussen al meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in concrete realisaties voor veiligere fietsinfrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe fietsbrug over de Kantonsweg, de heraanleg van de Bloemendaal en de heraanleg van de Hoogbaan.”

Dat deze investeringen geloond hebben, blijkt onder meer uit het feit dat de inwoners de stad vorig jaar hebben genomineerd als kandidaat ‘fietsstad 2022’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dilsen-Stokkem behaalde bij de prijsuitreiking een mooie tweede plaats in de categorie van steden en gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners. Deze zilveren medaille gaf aan dat de stad Dilsen-Stokkem klaar was om het SAVE-label bij OVK aan te vragen.

“Daarnaast hebben we alle schoolomgevingen in Dilsen-Stokkem veiliger gemaakt door de aanleg van in totaal 7 fietsstraten en 2 schoolstraten, de plaatsing van octopuspalen en regenboogzebrapaden en enkele infrastructurele maatregelen”, vult burgemeester Sofie Vandeweerd aan. “Het is immers in de buurt van de scholen dat de meest kwetsbare weggebruikers, de kinderen, zich verplaatsen. Deze focus op de veiligheid van de kinderen kadert volledig binnen de doelstellingen van SAVE. Door het inzetten op veilige schoolomgevingen willen we daarnaast kinderen en hun ouders aanzetten om op een duurzame manier naar school te komen.”

De stad probeert als openbaar bestuur ook zelf het goede voorbeeld te geven, door haar personeelsleden te stimuleren om te voet of per fiets naar het werk te komen. Zo werd de fietsvergoeding opgetrokken, wordt een financiële stimulans gegeven bij de aankoop van een fiets, werden er 5 (elektrische) dienstfietsen aangekocht en zal volgend jaar een systeem van fietsleasing mogelijk gemaakt worden voor de personeelsleden. Het schepencollege probeert zelf ook om zoveel mogelijk verplaatsingen op een duurzame manier te doen.

Naast alle inspanningen die de stad doet om de infrastructuur veiliger te maken, is het gedrag van de mensen die zich op de weg bevinden even belangrijk. Voor een aantal mensen is een bijsturing van hun rijgedrag noodzakelijk. Daarom dat de Politiezone Maasland sterk inzet op preventieve acties en controles. Stad en politie zullen daarnaast in het voorjaar van 2023 samen een aantal trajectcontroles uitrollen in Dilsen-Stokkem.

Ook titelvoerend burgemeester en Vlaams minister Lydia Peeters is erg trots op haar stad Dilsen-Stokkem: “Zowel vandaag als afgelopen legislaturen hebben we de krachten gebundeld om van Dilsen-Stokkem een bereikbare en leefbare stad te maken waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen. Zo blijven we iedere dag prioriteit geven aan meer verkeersveiligheid en maken we werk van veilige en comfortabele straten, fiets- en voetpaden met o.a. veilige schoolomgevingen en –routes. Dilsen-Stokkem wordt een echte fietsstad door het netwerk van fietsroutes te verbeteren en verder uit te breiden. De inspanningen voor meer verkeersveiligheid die ik in Dilsen-Stokkem deed, trek ik nu als minister door over heel Vlaanderen. We investeren maximaal in veilige en comfortabele infrastructuur, plaatsen trajectcontroles, blijven middelen voorzien voor educatie en sensibilisering, dit is noodzakelijk want we zien helaas geen positieve evolutie in de ongevallencijfers. In alles wat we ondernemen om de verkeersveiligheid te verbeteren staat de kindnorm centraal, dit wil zeggen dat we alles vanuit het perspectief van kinderen bekijken. Als het veilig is voor hen, moet het veilig zijn voor iedereen”

dinsdag 10 januari 2023 15.30 u.