Lijst van gezworenen

Om de vier jaar maakt de stad de lijst van gezworenen op voor het Hof van Assisen. Als u op de lijst van gezworenen staat, dan kunt u de vier volgende jaren worden opgeroepen om als jurylid bij een Hof van Assisen op te treden.

Hoe wordt de lijst opgemaakt?

De opmaak van de lijst gebeurt via lottrekking. Daarbij trekt het schepencollege een nummer dat bestaat uit twee cijfers. Als u op de vorige kiezerslijst een kiesnummer had dat eindigt op deze twee cijfers, dan bent u kandidaat voor de lijst van gezworenen.

U ontvangt een witte kaart en een begeleidende brief via de post. Om u in te schrijven op de lijst van gezworenen, vult u de achterkant van de kaart zorgvuldig in. Op de voorzijde ondertekent u op de daarvoor bestemde plaats. U stuurt uw ingevulde kaart binnen de 8 dagen terug in de bijgevoegde envelop. Frankeren is niet nodig.

Op grond van de inlichtingen die werden ingewonnen, laat de burgemeester bepaalde personen uit de voorbereidende lijst van gezworen weg:

  • de personen die niet kunnen lezen of schrijven
  • de personen die de taal niet kennen die gebruikt wordt in de rechtspleging ter zitting van het hof van assisen bij hetwelk zij zouden worden opgeroepen om het ambt van gezworene te vervullen
  • de personen die een politiek mandaat bekleden
  • de werkende magistraten van de Rechterlijke Orde, de raadsheren- en de rechters-assesoren in handelszaken en in sociale zaken en de griffiers
  • de leden van de Raad van State, de assesoren van de afdeling wetgeving, de leden van het auditoraat, van het coördinatiebureau en van de griffie; de leden van het Rekenhof; de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en de provinciale griffiers; de ambtenaren-generaal en de bestuursdirecteurs bij een ministerieel departement
  • de bedienaars van een eredienst
  • de militairen in actieve dienst

Personen die niet hebben geantwoord of die een medisch attest bij hun kaart voegden, worden wel opgenomen op de lijst.

Vraag en antwoord over het Hof van Assisen

In onderstaand document vind je een antwoord op heel wat vragen over de werking van het Hof van Assisen.