Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstraat Antwerpen-Ruhr '

De Vlaamse overheid maakt samen met de Antwerpse haven een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg GRUP, om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat.

De Vlaamse overheid heeft een infobrochure opgesteld die je hier kan downloaden.

Waarover gaat het?

Reservatie van een leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied

De Vlaamse overheid maakt samen met de Antwerpse haven een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg GRUP, om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat van de Antwerpse haven tot de grens met Nederland (Geleen), met een aantakking naar de chemieclusters langs het Albertkanaal in Geel, Meerhout, Beringen en Tessenderlo.

Het verschil tussen pijpleidingen en leidingstraten

Pijpleidingen vormen een belangrijk transportmiddel voor de aan- en afvoer van vloeistoffen of gassen over een lange afstand. Om veiligheidsredenen en om over voldoende ruimte te beschikken, worden hiervoor leidingstraten aangeduid. Dit zijn reserveringsstroken waarbinnen pijpleidingen ondergronds gebundeld worden.

Waarom een leidingstraat?

Transport via pijpleiding is duurzaam: het is filevrij, milieuvriendelijk en veilig.

  • Een toename van het transport per pijpleiding betekent een afname van het wegtransport. Zo vervoert de Pijpleiding Antwerpen Limburg Luik jaarlijks het volume van ca. 100.000 vrachtwagens tussen Antwerpen en Geleen.
  • Er is zekerheid van levering, pijpleidingen zijn filevrij.
  • De uitstoot van schadelijke stoffen als koolstofdioxide en stikstofoxide is bij ondergronds vervoer beperkter dan bij transport per trein, vrachtwagen of schip. Er is veel minder brandstof nodig. Het is ook geur- en geluidsvrij.
  • Ondergronds pijpleidingtransport is bovendien veiliger: er is geen interactie met het andere verkeer.

De bundeling van pijpleidingen in een vooraf gereserveerde leidingstraat biedt veel voordelen.

  • Het is veiliger: leidingstraten vermijden zoveel mogelijk bebouwde en bewoonde gebieden en bij latere werken is het veel makkelijker de gebundelde leidingen te ontwijken.
  • Vergeleken met de andere vervoerswijzen nemen leidingstraten weinig ruimte in.
  • Een brede vooraf gereserveerde leidingstraat neemt uiteindelijk minder ruimte in dan de aanleg van talrijke individuele ondergrondse leidingen en draagt zo bij tot een efficiënter ruimtegebruik.

Impact 

Hoe ziet een leidingstraat eruit?

Na de aanleg van een leidingstraat blijven de bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond zoveel mogelijk behouden. Landbouw, natuurontwikkeling of recreatie blijven mogelijk. Niet toegelaten boven de leidingstraat is bebouwing, bomen of diep wortelende struiken.

Wat is de impact?

De aanleg van een leidingstraat is een ingrijpend werk, maar na aanleg van een ondergrondse leiding kunnen de gronden opnieuw door andere functies worden gebruikt. Tijdens de constructiefase is het terrein niet bruikbaar of toegankelijk. De werken zorgen voor een tijdelijke verstoring van de ondergrond en het landschap. Na de aanleg worden de bodem en het landschap hersteld.

Veiligheidsmaatregelen

Pijpleidingen zijn één van de veiligste transportmiddelen. Ze liggen ondergronds, vermijden zoveel mogelijk bebouwde en bewoonde gebieden en komen niet in contact met weg, waterweg of spoor. Bovendien worden extra veiligheidsmaatregelen genomen: dikkere leidingwanden om lekkage te voorkomen, afdekking met beschermend materiaal, een vaste diepte om beschadiging bij graafwerken te vermijden en regelmatige controles.

Openbaar onderzoek

De reservatiestrook voor de ondergrondse leidingstraat wordt vastgelegd via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dat een ‘overdruk’ legt op de huidige bestemming. Waar mogelijk blijft de bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond behouden. Niet toegelaten boven de leidingstraat is bebouwing, bomen of diep wortelende struiken.

Drie alternatieven

De startnota voor de opmaak van het GRUP stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé. Het beginpunt van elk tracé takt aan op bestaande leidingen en bedrijven in de Antwerpse haven, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het eindpunt kruist de Maas via Dilsen-Stokkem of via Maasmechelen. Naar de centrale chemieclusters langs het Albertkanaal lopen aantakkingen.

Deze leidingstraat is een zone van 45m breed waarin een 5 à 8 pijpleidingen gebundeld kunnen worden. De aantakkingen zijn 35m breed.

Participatie

Er wordt een digitaal participatiemoment (webinar) georganiseerd, telkens van 19.00 tot 21.00 uur op:
-
donderdag 25 maart
- dinsdag 30 maart
- dinsdag 6 april
- donderdag 8 april
- dinsdag 13 april
- donderdag 15 april

Het tracé raadplegen en inschrijven voor een van de infosessies (verplicht!) kan via deze website.

Wens je te reageren dan kan dit schriftelijk via:

  • online formulier (via deze website)
  • per brief naar het Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling
  • per bief, afgegeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeente

Meer info

Vlaamse overheid, Departement Omgeving
omgevingsplanning@vlaanderen.be 
Tel. 02 553 38 00

woensdag 3 maart 2021 16 u.