Info De Watergroep

Om adequaat te kunnen op antwoorden op vragen, heeft De Watergroep een opsplitsing gemaakt in 5 verschillende types projecten:

  • Type 1: dringende en noodzakelijke werken
  • Type 2: solitair werk (eenmanstaken)
  • Type 3: nieuwe aftakkingen + leidingwerken waarvoor we niet bij klanten binnengaan
  • Type 4: rioleringswerken
  • Type 5: vernieuwen van aftakkingen en leidingwerken waarvoor we bij klanten binnengaan (bv. aanpassingswerken met overkoppelingen en vernieuwingen).

Werken van type 1 en 2 dienen te blijven doorgaan

Voor wat de types 3 tot en met 5 betreft, volgt De Watergroep de richtlijnen van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende COVID-19 (versie 06/04/2020), die voorzien in het volgende:

  • bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan)
  • voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste.

Hieruit blijkt dat opdrachten waarvoor werken binnenshuis bij de klanten noodzakelijk zijn, enkel in geval van hoogdringendheid uitgevoerd kunnen worden. Voor deze opdrachten (werken binnenshuis – de werken van type 5) zullen voorlopig niet-dringende nieuwe werken niet opgestart worden en niet-dringende lopende opdrachten geschorst worden. De Watergroep behoudt zich het recht voor om zich te beroepen op het toepasselijke bestekbepaling en/of art. 38/12 §1 KB Uitvoering om de opdracht te onderbreken/schorsen aangezien deze opdrachten niet zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd, wat i.c. het geval is door de coronacrisis.

Binnen diezelfde maatregelen van de FOD Binnenlandse Zaken wenst De Watergroep de werken van type 3 en 4 maximaal te hervatten, voor zover de aannemer de ‘social distance’ en andere COVID-19-maatregelen kan garanderen en voor zover dit mogelijk is met onze synergiepartners. We lijsten deze richtlijnen hieronder nog even op.

De Watergroep beklemtoont uitdrukkelijk het belang van de naleving van deze maatregelen en rekent op de medewerking van eenieder voor een stipte opvolging ervan.