L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Parkeren

Economische activiteit en mobiliteit kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zeker in gevallen van B-to-C is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de mobiliteitsproblematiek.

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte locatie om uw handels- of horecazaak te vestigen, controleert u ook best even of er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is om uw cliënteel op een veilige manier te laten parkeren. De mobiliteitsdienst van de stad kan dit samen met u bekijken.

Contact
Dienst Mobiliteit

Reclame en uithangborden

De Vlaamse Codex RO bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. Zij heeft ook voor een aantal ingrepen de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

De Vlaamse Regering heeft een aantal van deze ingrepen bij besluit vrijgesteld van de vergunningsplicht. Art. 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16/07/2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, zegt dat geen vergunning nodig is voor:

1° de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter;


2° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte of tijd inneemt;


3° publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen;


4° publiciteitsinrichtingen die alleen informatie van de overheid bevatten of die deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid;


5° door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socioculturele en politieke affichage;


6° verkiezingspubliciteit voor een verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen;


7° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd.


In alle andere gevallen dient wel een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd bij de stad voor de plaatsing van publiciteitscontructies.

Links
http://www.ruimtelijkeordening.be

Contact
Dienst Economie
Kansspelen

Om bingotoestellen te kunnen uitbaten, heeft de uitbater van een café een vergunning C nodig. Een vergunninghouder mag maximaal twee bingo’s plaatsen. Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een bingotoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op de bingo spelen.

Een vergunning C kan men aanvragen bij de kansspelcommissie via het daarvoor voorziene aanvraagformulier dat kan worden gedownload op onderstaande website.

Bij de aanvraag dient men het advies van de burgemeester te voegen dat aantoont dat aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de kansspelinrichting is voldaan of het bewijs dat dit advies aangetekend werd aangevraagd. Dit advies moet origineel zijn, ondertekend door de burgemeester of een gewettigd gevolmachtigde en voorzien van een stempel van de gemeente.

Het advies van de burgemeester kan worden aangevraagd via de dienst lokale economie.

Links
Aanvraag vergunning C
Website kansspelcommissie

Contact
Kansspelcommissie
Kantersteen 47
1000 Brussel
T 02 504 00 40
F 02 504 00 66

Dienst Economie

Auteursrechten

Sabam

Als uitbater van een horecazaak, winkelhouder of organisator van evenementen doe je hiervoor wellicht beroep op het door Sabam vertegenwoordigd repertoire.
Via de online aangiftemodule op de website van Sabam kan je via enkele muisklikken, een tariefsimulatie uitvoeren of een aanvraag tot toelating indienen.

Billijke vergoeding

De Billijke Vergoeding is steeds verschuldigd bij het verspreiden van opgenomen muziek in een publiek toegankelijke ruimte.
Meer informatie vind je op de website van Billijke vergoeding.

Links
Website Sabam
Website Billijke vergoeding


Contact

Dienst Economie


Vergunning FAVV

Als gevolg van de Europese reglementering van 01/01/2006, moeten alle bedrijven en operatoren die in België actief zijn in de voedselketen, gekend te zijn bij het Voedselagentschap.

De aflevering van een erkenning wordt steeds voorafgegaan door een inspectiebezoek ter plaatse van een inspecteur van het Agentschap.  Dit eerste inspectiebezoek heeft tot doel na te gaan of de inrichting op het vlak van infrastructuur en uitrusting beantwoordt aan de wettelijke vereisten.  Indien dit het geval is, kan beslist worden tot het afleveren van een voorwaardelijke erkenning, waarna bij een tweede inspectie binnen een periode van 3 (of 6) maanden de naleving van de exploitatievoorwaarden (o.a. het autocontrolesysteem) wordt geverifieerd.

Afhankelijk van de situatie kan evenwel na de eerste inspectie een erkenning voor onbepaalde duur worden afgeleverd.


De aanvraag en de melding moeten voorafgaand aan het opstarten of hernemen van de activiteit plaatsvinden door middel van een eenvoudig formulier.  Dit formulier moet verstuurd worden aan het hoofd van de PCE (provinciale controle-eenheid) van de provincie waar de inrichting zich bevindt.  Dit kan gebeuren per brief, fax of via elektronische weg.

Het koninklijk besluit voorziet (artikel 4 § 3) dat met het oog op een onderzoek van de aanvraag het Agentschap de nodige documenten en gegevens kan opvragen.


Links
Aanvraagformulier
Website FAVV

Contact
Provinciale controle-eenheid Limburg
Kempische Steenweg 297 bus 4
3500 HASSELT
T 011 26 39 84
F 011 26 39 85
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dienst Economie

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar