L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Schenken van sterke en gegiste dranken

Om ervoor te zorgen dat horeca-zaken in orde zijn met de vigerende wetgeving en ter bescherming van bezoekers en uitbaters, dienen exploitanten die sterke en/of gegiste dranken wensen te schenken hiervoor een vergunning aan te vragen bij de stad.

Wie mag een horecazaak uitbaten?

 

Om een vergunning voor het uitbaten van een horecazaak te verkrijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Men mag geen grote strafrechtelijke veroordelingen (een criminele of correctionele straf van meer dan 1 maand) opgelopen hebben, tenzij deze al geruime tijd verstreken zijn.
  • Men moet voldoende verzekerd zijn (Burgerlijke Aansprakelijkheid/objectieve aansprakelijkheid, brand en ontploffing).
  • De horecazaak moet voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. brandveiligheid, hygiëne en stedenbouw.

Aanvraag van een vergunning

 

De aanvraag voor een vergunning dient men schriftelijk in bij de dienst Lokale Economie via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van de volgende documenten:

  • een kopie van de identiteitskaart van de uitbater en eventueel tewerkgestelden
  • een recent attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud) van de uitbater en eventueel tewerkgestelden
  • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • een plan van de horeca-inrichting met aanduiding van de oppervlakte
  • een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing

Toekenning van een vergunning

 

De dienst lokale economie controleert de aanvraag op volledigheid en gaat na of er eventueel antecedenten zijn die een belemmering vormen voor de exploitatie van een horeca-zaak. Vervolgens worden brandweer en politie verzocht om de nodige controles uit te voeren mbt brandveiligheid en hygiëne. Beide diensten contacteren de aanvrager persoonlijk om een afspraak te maken voor de uit te voeren controles.  Beide documenten kan u hieronder downloaden.

Wanneer beide controleverslagen gunstig zijn, beslist de burgemeester over toekenning van de exploitatievergunning. Zolang brandweer en politie geen gunstig controleverslag afleveren, kan geen vergunning worden toegekend

Links
Aanvraagformulier
Reglement brandveiligheid
Checklist hygiëne

Contact
Dienst Economie


                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar