L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Naamswijziging

Wie mag een procedure tot naamsverandering instellen?

De procedure tot naamsverandering (voornaam of achternaam) kan enkel worden ingesteld door personen van Belgische nationaliteit, O.V.N.-Vluchtelingen en staatlozen. Bij de indiening van de aanvraag moet je een van deze hoedanigheden kunnen aantonen.

Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, kan iedereen die enige reden heeft om zijn naam te laten wijzigen, een aanvraag indienen.

Hoe een aanvraag indienen?

Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend door de betrokkene zelf of door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Een verzoek betreffende een minderjarig kind (minder dan 18 jaar) moet gezamenlijk worden ingediend door beide ouders. Het verzoek moet duidelijk zijn voorwerp vermelden (de nieuwe aangevraagde naam) en zijn redenen (historisch, sociologisch, familiaal ...). Eventueel kunnen bewijsstukken worden toegevoegd aangezien de inwilliging van het verzoek vereist dat de ernstige redenen waarop het berust worden aangetoond.

Het verzoek moet schriftelijk worden gericht aan:

Federale Overheidsdienst Justitie

Dienst naamsveranderingen

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Links
Meer informatie over de procedure en de kostprijs van naamswijzigingen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie www.just.fgov.be onder de rubriek 'Justitie van A tot Z'.

Contact
Burgerzaken

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar