L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

In Dilsen-Stokkem is er een werkgroep Mobiliteit die een 5-tal keer per jaar samenkomt om actuele verkeersproblemen te bespreken.

Deze werkgroep bestaat uit de schepen van mobiliteit, de verkeersdienst van politie Maasland, de stedenbouwkundige architect en de mobiliteitsambtenaar van de stad. De werkgroep Mobiliteit geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen op het vlak van verkeer en mobiliteit.

Contact
Dienst Mobiliteit

De dienst Mobiliteit zorgt voor de aankoop en plaatsing van verkeersborden, snelheidsremmers, wegbelijning, enz.

Voor het nemen van infrastructurele maatregelen aan wegen, zoals het plaatsen van verkeersborden of snelheidsremmers, wordt er het advies gevraagd aan de werkgroep Mobiliteit. Hierna wordt dit voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Vooraleer er kan worden overgegaan tot de effectieve plaatsing, dient er goedkeuring gevraagd te worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.


Op een aantal wegen is niet de stad, maar wel het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg bevoegd.
Het gaat om volgende straten: Boslaan (N75), Rijksweg (N78), Dorpsstraat – Langs de Graaf – A. Sauwenslaan (N742), Kempenstraat- Burg. Henrylaan (N757) en Europalaan (N771).


Links
www.wegenenverkeer.be
www.wegcode.be

Contact
Dienst Mobiliteit

Taxivergunningen en vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder worden afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan gaan over een aanvraag voor:

  • -een vergunning voor het verhuur van voertuigen met bestuurder
  • -een taxivergunning 
  • -een vergunning voor vervanging voertuig
  • -het wijzigen van het aantal reservevoertuigen.

Deze formulieren alsook een modelovereenkomst voor het verhuur van een voertuig met bestuurder kan je hieronder terugvinden.

De bestaande reglementering van de Vlaamse regelgeving en het stedelijk taxireglement kan je ook nalezen via volgende links.

Links
Aanvraagformulier vergunning taxi
Aanvraagformulier verhuur van voertuigen met bestuurder
http://wegcode.be/wetteksten/wetgroepen/personenvervoer

Contact
Dienst Economie

De plaatsing van wegwijzers naar openbare gebouwen en toeristische trekpleisters is gebonden aan regelgeving. Niet zomaar iedereen mag eender waar reclamepanelen, aankondigingborden of bewegwijzering plaatsen op de openbare weg.


Aankondigingen van activiteiten kan je op de bestaande aanplakzuilen in elk kerkdorp ophangen.

Tijdelijke wegwijzers naar aanleiding van een evenement vraag je minimum 8 weken op voorhand aan via de dienst Cultuur.  De dienst Mobiliteit onderzoekt de vraag en het college van burgemeester en schepenen geeft al dan niet toelating.

Tijdelijke bewegwijzering dient vlak voor het evenement geplaatst en vlak na het evenement verwijderd te worden. Ze mogen niet hinderlijk geplaatst worden en dienen de zichtbaarheid ten allen tijde te garanderen.

Voor permanente wegwijzers richt je best je vraag aan het college van burgemeester en schepenen dat samen met de dienst mobiliteit onderzoekt of een wegwijzer kan geplaatst worden. De plaatsing gebeurt door de stedelijke werkplaatsen.

Contact
Dienst Mobiliteit

Indien het openbaar domein moet worden ingenomen naar aanleiding van werken of het plaatsen van een container, dan dient de aannemer te beschikken over een signalisatievergunning die wordt afgeleverd door de gemeente.

Een aanvraag voor een signalisatievergunning dient te worden ingediend, ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werken.

Voor werken op gewestwegen moet de aannemer een kopie van de signalisatievergunning bezorgen aan het gewest, samen met een situationeel signalisatieplan. Het gewest bezorgt dan een vergunning voor de werken aan de aannemer.

Link
Aanvraag tijdelijke signalisatievergunning

Contact

Dienst Mobiliteit

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar