L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             
Sinds kort kan je in onze stad een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen. Bovendien kan je het volledige verloop van het dossier digitaal opvolgen. Deze werkwijze biedt heel wat voordelen. Het proces verloopt sneller, eenvoudiger en transparanter.

Om toegang te krijgen tot het digitale loket, volstaat het om in te loggen met de digitale identiteitskaart.  Klik op onderstaande afbeelding om een digitale bouwaanvraag in te dienen!

Digitalebouwaanvraag


Contact

Dienst Ruimtelijke Ordening

De woonraad is een adviesraad voor het lokaal bestuur. De vertegenwoordigers van alle belangrijke spelers op het vlak van huisvesting worden betrokken bij het woonbeleid van de stad en kunnen dit eventueel versterken of correcties adviseren.

Contact
Ruimtelijke Ordening

Als u wil bouwen op een perceel, bepalen de bouwvoorschriften wat u wel en niet kan bouwen (bv. bouwhoogte, bouwdiepte,...).

Niet op elk bouwperceel gelden dezelfde bouwvoorschriften. Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

1. het perceel is gelegen in een goedgekeurde verkaveling: dan bepalen de verkavelingsvoorschriften zeer gedetailleerd hoe u kan bouwen (bv. bouwhoogte, dakvorm, materiaalkeuze,...).

2. het perceel is gelegen in een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk utivoeringsplan (RUP): dan bepalen de stedenbouwkundige voorschirften van dit plan gedetailleerd hoe u kan bouwen (bv. bouwhoogte, dakvorm, materiaalkeuze,...)

3. het perceel is niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling, BPA of RUP: dan zijn er geen gedetailleerde bouwvoorschriften en wordt door de stad bekeken of uw project past binnen de "goede ruimtelijke ordening". Dit betekent dat er wordt gekeken of de functie van het gebouw dat u wil bouwen in de omgeving past (bijvoorbeeld geen discotheek tussen residentiële villa's), of de grootte van het gebouw in de omgeving past (bijvoorbeeld geen gebouw van 6 verdiepingen tussen arbeiderswoninkjes), of het gebouw voldoende respect heeft voor de aangrenzende eigendommen qua lichtinval, bezonning en inkijk (privacy)?

Links
Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
www.bouwenenwonen.be

Contact
Ruimtelijke Ordening

Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid weergeeft.

Dit plan vormt het eindresultaat van een planningsproces door de verschillende woonactoren, dat in een aantal stappen komt tot prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma.

Het woonplan Dilsen-Stokkem werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 november 2004.

Contact
Ruimtelijke Ordening

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt dat een gemiddelde woondichtheid van 15 woningen per hectare moet gerealiseerd worden in de kernen van het buitengebied. Dit heeft ertoe geleid dat de laatste jaren vele stedenbouwkundige vergunningen voor verdichtingsprojecten (inbreidingsprojecten, appartementsgebouwen,...) zijn ingediend bij de stad. Zo werden er verschillende verdichtingsprojecten gerealiseerd met hoge woonkwaliteit, maar werden er anderzijds ook projecten gerealiseerd met een minder hoge of beperkte woonkwaliteit.

Om dergelijke projecten te beoordelen bestond er geen (juridisch) kader, waardoor het niet voor iedereen altijd even duidelijk was waarom bepaalde verdichtingsprojecten wel en andere niet goedgekeurd werden.

De visie uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) biedt terzake een kader, maar dit is vrij algemeen. Er was bijgevolg nood aan een verdere verfijning van dit algemene kader én was het bovendien opportuun om enkele aspecten van woonkwaliteit juridisch te verankeren. Daarom koos de stad ervoor een stedenbouwkundige verordening wonen op te stellen.

Binnen het erg diverse woningaanbod worden er 6 basisypes onderscheiden: gezinswoningen, starterswoningen, appartementen, studio's, zorgwoningen en assistentiewoningen. Voor elk type worden er bepaalde eisen opgelegd die de woonkwaliteit ten goede kunnen komen (oa. Minimum oppervlaktes, terrasoppervlaktes, ...). Uiteraard hangt woonkwaliteit niet enkel af van deze 'meetbare' criteria, maar zal ook de interne organisatie, oriëntatie, lichtinval, ... van een woongelegenheid meespelen. De criteria moeten bijgevolg als minimumeisen gezien worden.

Links
Verordening wonen

Contact
Ruimtelijke Ordening

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar