Coronaproof organiseren? Dat kan!

We zullen nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. En dus blijven er ook nog maatregelen nodig om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Langzaamaan kan je vereniging weer activiteiten organiseren. Hoe je dit aanpakt, lees je hier.

Protocollen per sector

Wil je starten met culturele en/of sport activiteiten dan moet je rekening houden met regels en afspraken. Per sector heeft de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector deze regels en afspraken in protocollen gebundeld. Deze protocollen vormen een leidraad voor organisatoren.

Via volgende linken lees je per sector welke protocollen van toepassing zijn:

Deze protocollen worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de actuele situatie.

Via het COVID Event Risk Model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Je evenement testen kan via www.covideventriskmodel.be.

Kleurcodes

Ook de vrijetijdssector werkt met kleurcodes. Het staat de nationale, provinciale en lokale overheid vrij om, afhankelijk van de evolutie van de pandemie, van kleurencode te veranderen. De set van maatregelen per kleurzijn voorde lokale besturen, de sector en de burger duidelijk en gekend, waardoor er niet telkens adhoc maatregelen moeten genomen worden. Het is aan de desbetreffende overheden om helder en duidelijk te communiceren over de kleurencode die van toepassing is.

Op dit moment is het code geel voor de vrijetijdssector.

Wie kan / mag er meedoen?

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van culturele activiteiten, zowel als publiek / deelnemers maar ook als vrijwilliger.

Elke organisatie en organisator bepaalt en communiceert wie er wel en wie niet mag deelnemen. Volgende doelgroepen vergen extra aandacht:

 1. Kinderen tot 12 jaar
  Voor kinderen tot 12 jaar gelden minder strenge veiligheidsvoorschriften. Zij moeten geen mondmaskers dragen. Ook moeten zij ‘onderling’ geen afstand houden. Vanaf het moment dat er +12 jarigen betrokken worden gelden afstandsregels weer wel. Van zodra groepen gemengd zijn, gelden de strengste regels en moeten ook de -12 jarigen alle veiligheidsmaatregelen volgen.
 2. Risicogroepen
  Het is en blijft belangrijk dat we bepaalde risicogroepen blijven beschermen. De experten benoemen 2 belangrijke risicogroepen:
  - Ouderen – zie charter Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  - Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening (bv. hart- en vaatlijden en verlaagde immuniteit). Overleg hier steeds met de behandelende arts.
  Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie én het individu om het risico goed in te schatten en ernaar te handelen
 3. Zieken
  Personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen denken, mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden.

Algemene principes

 1. Afstand
  Als algemene regel geldt eenminimale afstand van 1,5 m meter tussen elk individu. Binnen je eigen privébubbel5vervalt deze afstand, ook bij deelname aan het culturele leven.
 2. Mondmaskers
  Indien de afstand van 1,5m niet 100% kan gewaarborgd worden, is een mondmasker verplicht. Ook tijdens verplaatsingen draag je een mondmasker. Enkel voor het bespelen van een instrument of het nuttigen van een drankje of eten kan het mondmasker afgezet worden.
 3. Ventilatie
  Organiseer bij voorkeur activiteiten buiten in open lucht. Kan dit niet wijk dan uit naar een grote goed te ventileren ruimte. Regelmatig de ruimtes verluchten (door bv. een venster open te zetten) is altijd, en zeker in kleinere ruimtes, noodzakelijk.
 4. Hygiëne
  Als organisatie voorzie je de nodige maatregelen om een goede hygiëne te waarborgen.
  Voldoende de handen wassen met water en zeep, of ontsmetten met hand alcohol gel, is en blijft een grondregel, en moet dus te allen tijd kunnen voor, tijdens en na de activiteit.
  De infrastructuur moet in de mate van het mogelijke regelmatig schoongemaakt/ontsmet worden. Besteed daarbij extra aandacht aan de veelgebruikte contactoppervlakten zoals deurklinken, kranen, enz.
  Ook het materiaal dat tijdens de activiteiten gebruikt werd, moet schoongemaakt/ontsmet worden, zeker indien het door meerdere personen wordt gebruikt.
 5. Beperk contacten
  Beperkt bij de opstart het aantal contacten tussen mensen bij voorkeur zoveel mogelijk. Organiseer de activiteiten volgens principe van ‘contactbubbels’ (bv. steeds dezelfde groepsindeling, koppel/gezin, ...). Hou rekening met risicogroepen en vermijd ‘mixen’ van generaties.
  In fase 4 wordt de grootte van de groep voor een activiteit beperkt tot 50 personen.
  Hanteer 4m²per persoon voor zittende activiteiten en 10m²per persoon voor activiteiten met beweging.

Welke maatregelen moet ik als organisator nemen?

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit.

 1. Risicoanalyse
  Elke organisator is verplicht om een risicoanalyse op te maken met betrekking tot de deelnemers, de locatie, de aard van de activiteit, de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit, enz. Op basis van de inschatting van de risico’s kan je:µ
  - beslissen of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten
  - de nodige maatregelen treffen om alles zo veilig mogelijk te organiseren.
  Sinds woensdag 1 juli is de evenementenmatrix, of liever het COVID Event Risk Model, online beschikbaar via www.covideventriskmodel.be.
  KWB nationaal werkte al een soortgelijke tool uit voor activiteiten. Let op: deze tool geeft slechts een indicatie van het veiligheidsrisico weer. Hou je steeds aan de richtlijnen van de protocollen per sector.
 2. Draaiboek
  Voor elke (soort) activiteit maak je een draaiboek waarin de activiteit zelf in al zijn aspecten (locatieplan, materiaallijst, tijdsschema, ...) en alle bijhorende veiligheidsmaatregelen worden opgenomen.
  Enkele aandachtspunten:
  - Beheersing van groepen mensen (crowd management)
  - Indeling van de ruimtes (gebouwplannen, lokaalindeling, ...)
  Zo’n draaiboek is een belangrijk basisdocument bij de voorbereidingen en als houvast voor organisator, begeleider en deelnemer. Het toont dat je als organisator de heropstart volgens het principe van de goede huisvader werd aangepakt.
 3. Aanspreekpunt
  Elke organisatie stelt een duidelijk aanspreekpunt aan, op niveau van de organisatie én activiteit. Deze persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. Deze persoon staat met naam en contactgegevens in het draaiboek.
 4. Inschrijvingen / registratie
  Het is verplicht deelnemers aan activiteiten vooraf te laten inschrijven. Op die wijze hou je het aantal deelnemers beheersbaar, en verzamel je de nodige gegevens van de deelnemers. In functie van het nagaan van contacten bij een vaststelling (of vermoeden) van corona, is de organisator verplicht om minstens 30 dagen de contactgegevens (minstens naam, adres en telefoonnummer) van alle deelnemers (inclusief begeleiders en eventuele externe actoren) te bewaren. Doe dit per activiteit en conform de principes van de GDPR.

Welke activiteiten vragen bijzondere aandacht?

Een aantal activiteiten in de cultuursector houden een verhoogd risico in en vragen extra maatregelen.

 1. (koor)zang
  Voor (koor)zang moet je rekening houden met volgende bijkomende zaken:
  - Laat activiteiten bij voorkeur buiten doorgaan
  - Indien binnen kies voor een goed te ventileren ruimte
  - Hou twee meter afstand tussen de artiesten
  - Koren moeten te allen tijde een mondmasker dragen
  Meer info zie leidraad Koor en Stem
 2. Blaasinstrumenten
  Alle activiteiten waar blaasinstrumenten gebruikt worden, moeten aantal extra maatregelen nemen:
  - Laat activiteiten bij voorkeur buiten doorgaan
  - Indien binnen kies voor een goed te ventileren ruimte
  - Hou twee meter afstand tussen de artiesten
  - Instrumenten mogen niet uitgewisseld worden tussen verschillende muzikanten
  Meer info zie leidraad Vlamo
 3. Fysieke contacten
  Fysiek contact is vaak een wezenlijk onderdeel van dans, toneel… Ook hier worden extra maatregelen gevraagd:
  - Laat activiteiten bij voorkeur buiten doorgaan
  - Indien binnen kies voor een goed te ventileren ruimte
  - Hou fysiek contact occasioneel en vermijd het aanraken van elkaars gezicht
  - Draag indien mogelijk een mondmasker
  - Hygiënemaatregelen voor en na de activiteit zijn zeer belangrijk

Wat met kampen en evenementen?

 1. Kampen
  Kampen of meerdaagse activiteitenzijn net zoals andere activiteiten toegestaan als ze de bepalingen uit dit protocol volgen.
 2. Evenementen
  Evenementen mogen plaatsvinden op voorwaarde dat:
  - de algemene richtlijnen worden gevolgd (hygiëne, afstand, ...)
  - de relevante protocollen (cultuur, evenementen, ...) worden gevolgd
  - het event volgens de CERM-tool groen licht krijgt.
  Om de overheid inzicht te geven in de events die plaatsvinden, en uniformiteit te brengen in het Covid-veilig organiseren, stelt de federale overheid het Covid Event Risk Modelter beschikking. Meer info en de tool vind je op https://www.covideventriskmodel.be.
  De Nationale Veiligheidsraad bepaalt op dit moment hoeveel personen er op een evenement toegelaten zijn. Vanaf 1 september 2020 gaat het om:
  - 200 personen binnen
  - 400 personen buiten
dinsdag 22 september 2020 17.13 u.