Algemeen directeur

De heer Patrick Doumen is de algemeen directeur van het gemeentebestuur en het OCMW van Dilsen-Stokkem.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor :

- de algemene leiding en coördinatie van de gemeente- en OCMW-diensten
- het personeel
- de voorbereiding van alle dossiers die aan college en gemeenteraad worden voorgelegd
- de voorbereiding van de vergaderingen van college en gemeenteraad
- de opmaak van de verslagen van vergaderingen van college en gemeenteraad
- algemeen beleidsadvies aan het bestuur
- de medeondertekening van uitgaande briefwisseling en documenten namens college en gemeenteraad
- het opvolgen van de uitvoering van de beslissingen van college en gemeenteraad

De algemeen directeur treedt op als tussenpersoon tussen de politieke verantwoordelijken en de gemeentelijke diensten.

Bij de uitoefening van zijn taken wordt hij bijgestaan door de medewerkers van het secretariaat.