Adoptie

Maak een afspraak

Adoptie is een rechtshandeling die tussen personen een band tot stand brengt die overeenstemt met de band die volgt uit afstamming. Er bestaan verschillende soorten adoptie, bijvoorbeeld interlandelijke adoptie of binnenlandse adoptie. Een veel gemaakt en belangrijk onderscheid maakt men tussen volle adoptie en gewone adoptie. Volle adoptie is de enige adoptie die aan het kind een statuut verleent met dezelfde rechten en verplichtingen als een kind dat geboren zou zijn uit de adoptant en is strijdig met de zogenoemde gewone adoptie. 

De belangrijkste kenmerken van de volle adoptie zijn:
- de volledige integratie van het kind in het gezin van de adoptant
- het verbreken van alle verwantschapsbanden met het oorspronkelijke gezin
- de onherroepelijkheid van de adoptie

Bovendien is de volle adoptie voorbehouden voor minderjarigen (minder dan achttien jaar oud).

Gewone adoptie is minder ingrijpend. De belangrijkste kenmerken van de gewone adoptie zijn:
- het verbreekt de banden met het gezin van oorsprong niet
- het creëert enkel een verwantschapsband tussen de geadopteerde en de adoptant, maar niet tussen de geadopteerde en het gezin van de adoptant. Het creëert daarentegen wel banden tussen de adoptant en de afstammelingen van de geadopteerde.
- het kan herroepen worden om zeer gewichtige redenen

De gewone adoptie kan zowel minderjarigen als meerderjarigen betreffen.

De eigenlijke adoptieakte wordt opgesteld door een notaris of door de vrederechter. Na homologatie door de rechtbank van eerste aanleg en na het verstrijken van de termijn van beroep, gebeurt de overschrijving van het adoptievonnis in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant(en), op verzoek van de procureur. De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich dus tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

Procedure

Aangezien een adoptie onder verschillende modaliteiten kan voorkomen, kan je best contact opnemen met onze diensten. We zullen dan je situatie bekijken en samen de procedure doornemen.

Regelgeving

Je kan alle informatie betreffende adoptie terugvinden op de website van het ministerie van justitie www.just.fgov.be, onder de rubriek 'Justitie van A tot Z'.

Voor meer informatie over interlandelijke adoptie kun je ook de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken raadplegen http://www.diplomatie.be/nl/services/civilstatedetail.asp?TEXTID=436.