Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Bekendmakingen


Openbaar onderzoek van de milieuvergunningsaanvraag klasse 1: 16 juni – 15 juli 2017

ingediend door Willem Van Hoef wonende/gevestigd te Teutelbergstraat 65, 3650 Dilsen-Stokkem strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning gelegen te Dilsen-Stokkem, Kruishoefstraat 41. Hernieuwing van de vergunning (verval vergunning op 2017-03-19) en verandering door uitbreiding en wijziging van de inrichting voor de opslag & mechanische behandeling van schroot, de opslag & depollutie van niet-gedepollueerde voertuigwrakken en de opslag & sortering van gevaarlijke afvalstoffen, voor het bekomen van een afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 (groenscherm) en artikel 5.2.2.7.2.§3 (stapelhoogte) van Vlarem II en de schrapping van bijzondere voorwaarden opgelegd in artikel 5 §2.1 en artikel 5 §2.4 van het besluit van 2014-03-19. Deze aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 16 juni 2017 tot 15 juli 2017, 12h00.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE: 12/06/2017 tot 12/07/2017
(dossier 201743)
de heer Albert Lambrigts heeft op 16/05/2017 een melding ingediend voor plaatsen van een bovengrondse propaangastank met een waterinhoudsvermogen van 1.750L te Daalderdijk 63, kadastraal bekend: (afd. 4) sectie C 711 B.
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02/06/2017 akte genomen van de melding. De meldingsakte ligt ter inzage van 12/06/2017(afd. 4) sectie C 711 B tot 12/07/2017 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.BEKENDMAKING MELDINGSAKTE: 7 juni 2017 tot 7 juli 2017
de heer Jean Coenen heeft op 03/05/2017 een melding ingediend voor het regulariseren van een veranda te Lemmenshoefstraat 31, kadastraal bekend: (afd. 1) sectie B 1750 A2. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19/05/2017 akte genomen van de melding. De meldingsakte ligt ter inzage van (afd. 1) sectie B 1750 A2 tot bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.   Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag: 7 juni mei 2017 tot 7 juli 2017
JAN DELILLE deelt mee dat hij op 4 mei 2017 een aanvraag voor een nieuwe verkaveling heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenveld 77 en 79 met als kadastrale omschrijving (afd. 4) sectie C 313A, (afd. 4) sectie C 318 en (afd. 4) sectie C 319H. Het betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling. Het betreft een verkaveling voor woningbouw. De aanvraag ligt van 7 juni tot en met 7 juli ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket:
www.omgevingsloket.be

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE: 7 juni 2017 tot 7 juli 2017
Saïd Rhaïs heeft 28 april 2017 een melding verricht voor
stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het bouwen van een gelijkvloerse woninguitbreiding te Watermolenstraat 10, kadastraal bekend: (afd. 1) sectie A 702 K.Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 mei 2017 akte genomen van de melding. De meldingsakte ligt ter inzage van 7 juni tot 7 juli bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename. Een beroep kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE: 7 juni 2017 tot 7 juli 2017
Sohaile Salhane heeft 2 mei 2017 een melding verricht voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het bouwen van een gelijkvloerse woninguitbreiding te Kapelstraat 130, kadastraal bekend: (afd. 4) sectie D 368 C en (afd. 4) sectie D 368 E. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 mei 2017 akte genomen van de melding. De meldingsakte ligt ter inzage van 7 juni tot 7 juli bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename. Een beroep kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag: 31 mei 2017 tot 30 juni 2017

Openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag (dossier OV201738) ingediend door de heer Mark Nelis strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning gelegen te Europalaan 14 en Europalaan 16, kadastraal
Voorwerp van de aanvraag:het bouwen van 10 appartementen en 2 studio's. Deze aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 31 mei 2017 tot 30 juni 2017, 12h00. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het dossier is ter inzake op de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het administratief centrum.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking meldingsakte: 23 mei 2017 tot 23 juni 2017
Beslissing Schepencollege d.d. 12/05/2017 inzake de melding voor het verbouwen van een ééngezinswoning binnen het bestaande volume te Stadsgraaf 9, 3650 Dilsen-Stokkem., ingediend door mevrouw Mieke Beuten.
Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 23/05/2017 tot 23/06/2017, 12h00. Een beroep kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking meldingsakte: 23 mei 2017 tot 23 juni 2017
Beslissing Schepencollege d.d. 12/05/2017 inzake de melding zorgwonen, ingediend door de heer Godfried Hawinkel voor een woning gelegen te Talingstraat 10, 3650 Dilsen-Stokkem.
Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 23/05/2017 tot 23/06/2017, 12h00. Een beroep kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan. 

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag: 24 mei 2017 tot 23 juni 2017

Openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag (dossier OV201742) ingediend door de heer Bert Vanpee strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning gelegen te Geverslaan zn, kadastraal bekend: afdeling 5 sectie A perceel 351 T.

Voorwerp van de aanvraag:het bouwen van een eengezinswoning.

Deze aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 24 mei 2017 tot 23 juni 2017, 12h00. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het dossier is ter inzake op de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het administratief centrum.

Openbaar onderzoek ontwerpkaart meest kwetsbare waardevolle bossen MKWB: 16 mei - 14 juni
De Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) zijn bossen die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming, maar onder andere in woongebied, industriegebied, recreatiegebied of landbouwgebied. Voor de bossen aangeduid op kaart geldt een verstrengde procedure voor ontbossing. Iedereen kan opmerkingen indienen bij de kaart tijdens het openbaar onderzoek van 16 mei tot en met 14 juli 2017. De kaart staat online op het Geoloket en ligt ter inzage bij de gemeentes en bij ANB.Tijdens het openbaar onderzoek kunnen er bezwaren worden ingediend tav ANB, bij voorkeur via de online-tool gelinkt aan de kaart zelf. Voor meer  info zie site ANB: klik hier

Openbaar onderzoek vaststelling inventaris van het bouwkundig erfgoed te Limburg: 1 juni 2017 tot 30 juli 2017
Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg. Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2017 en sluit op 30 juli 2017. Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel. Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be. Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag:
18 mei 2017 tot 17 juni 2017
Openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag (dossier OV201716) ingediend door de heer Leon Otten strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning gelegen te Keizerskamp 1, met kadastrale omschrijving: afdeling 3 sectie B nrs. 366 F.

Voorwerp van de aanvraag:Bouwen van een paardenstal en uitbreiding van het vergund aantal dieren en mestopslag.

Deze aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 18 mei 2017 tot 17 juni 2017, 12h00. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Het dossier is ter inzake op de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het administratief centrum.

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag: 17 mei 2017 tot 16 juni 2017
Openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag (dossier OV201715) ingediend door de heer KENAN UYUSMAZ strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning gelegen te Nieuwstraat 22 en Nieuwstraat 24, met kadastrale omschrijving: afdeling 5 sectie A nrs. 245B en 246B.

Voorwerp van de aanvraag:het bouwen van 8 appartementen en 8 carports met berging.

Deze aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 17 mei 2017 tot 16 juni 2017, 12h00. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Het dossier is ter inzake op de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het administratief centrum.

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag: 20 mei 2017 tot 19 juni 2017
Openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag (dossier OV201727) ingediend door Stadsbestuur Dilsen-Stokkem strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning gelegen te Wal 7, kadastraal 
Voorwerp van de aanvraag:Polyvalente zaal waar er elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Deze aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 20 mei 2017 tot 19 juni 2017, 12h00. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket:
www.omgevingsloket.be. Het dossier is ter inzake op de dienst omgeving tijdens de openingsuren van het administratief centrum.

Omgevingsakte : Bekendmaking beslissing
Beslissing Schepencollege d.d. 5/05/2017 inzake de omgevingsvergunning klasse 3 ingediend door Rik Dirkx gevestigd te Ondernemerspark 45, 3650 Dilsen-Stokkem strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning (melding) gelegen te Dilsen-Stokkem, Ondernemerspark 45. Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 12/05/2017 tot 11/05/2017, 12h00. Voor meer info, zie bijlage. Gedurende die periode kan er een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.  Omgevingsvergunning: Bekendmaking beslissing Beslissing Schepencollege d.d. 28/04/2017 inzake de melding van stedenbouwkundige handelingen, ingediend door mevrouw Chantal Ramakers woonachtig te Rijksweg 340, 3650 Dilsen-Stokkem, meer bepaald voor het bouwen van een gelijkvloerse uitbreiding aan een woning gelegen te Rijksweg 340, 3650 Dilsen-Stokkem.  Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 28/04/2017 tot 28/05/2017, 12h00. Gedurende die periode kan er een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning
Mevrouw Stefanie CUSUMANO, met als adres Romeins Kampstraat 17A, 3630 Maasmechelen deelt mee dat ze op 4 mei 2017 een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groenstraat ZN en met als kadastrale omschrijving (afd. 5) sectie A 307 H. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning met carport en poolhouse. De aanvraag ligt van 10 mei tot en met 9 juni ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: 
www.omgevingsloket.be.

Milieuvergunning
Openbaar onderzoek van de milieuvergunningsaanvraag klasse 2 ingediend door Willem Van Hoef wonende/gevestigd te Teutelbergstraat 65, 3650 Dilsen-Stokkem strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning gelegen te Dilsen-Stokkem, Teutelbergstraat 65. Deze aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 8 mei 2017 tot 6 juni 2017, 12h00. Het betreft een verandering door wijziging waardoor de inrichting voor metaalbewerking overgaat van een klasse-1 naar klasse-2 inrichting.


Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning
De heer Ivo Vercammen, met als adres Thonissenlaan 7 bus a, 3500 Hasselt deelt mee dat hij op 7 april 2017 een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brammert 3 en met als kadastrale omschrijving (afd. 4) sectie A 630K, 631P en 631N. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 6 appartementen en 6 studio’s met kelder. De aanvraag ligt van 10 mei tot en met 9 juni ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket:
www.omgevingsloket.be.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De heer PETER GIJSEN namens STUDIEBUREAU GEOTEC, met als adres Riem-sterweg 117, 3740 Bilzen deelt mee dat hij op 3 april 2017 een aanvraag tot bijstellen van een verkaveling heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Reinkensweg 11, 13 en 15 met als kadastrale omschrijving (afd. 5) sectie B 12 W en (afd. 5) sectie B 12 A2. Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een bestaande verkaveling. Het betreft een verkaveling voor woningbouw.
De aanvraag ligt van 8 mei tot en met 6 juni ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De heer PETER GIJSEN namens STUDIEBUREAU GEOTEC, met als adres Riem-sterweg 117, 3740 Bilzen deelt mee dat hij op 3 april 2017 een aanvraag tot bijstellen van een verkaveling heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Reinkensweg 16, 18, 20 en 22 met als kadastrale omschrijving (afd. 5) sectie B 4 P en (afd. 5) sectie B 4 N. Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een bestaande verkaveling. Het betreft een verkaveling voor woningbouw.
De aanvraag ligt van 8 mei tot en met 6 juni ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning
De heer Delfino MELIS met als adres Pauwengraaf 15, 3630 Maasmechelen deelt mee dat hij op 28 maart 2017 een aanvraag tot bijstellen van een verkaveling heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nachtegaallaan 49 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie B 1641 X. Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een bestaande verkaveling. Het betreft een verkaveling voor woningbouw. De aanvraag ligt van 3 mei tot en met 2 juni ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking beslissing
Beslissing Schepencollege d.d. 14/04/2017 inzake de melding van stedenbouwkundige handelingen, ingediend door de heer Gunther VANGELOVEN woonachtig te Sportlaan 53A, 3650 Dilsen-Stokkem, meer bepaald voor het plaatsen van een afdak te Sportlaan 53A, 3650 Dilsen-Stokkem. Deze beslissing wordt ter inzage gelegd van 26/04/2017 tot 26/05/2017, 12h00. Gedurende die periode kan er een beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig art. 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 dagen die ingaat op de dag na kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning
De heer Davy Vanderlinden, met als adres Haverstraat 10, 3650 Dilsen-Stokkem deelt mee dat hij op 29 maart 2017 een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Haverstraat 10 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B 441A. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport en een terrasoverkapping. De aanvraag ligt van 1 mei tot en met 31 mei ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket:
www.omgevingsloket.be.

Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning
De heer Jean Venken, met als adres Stokkemerbaan 148, 3650 Dilsen-Stokkem deelt mee dat hij op 21 maart 2017 een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Stokkemerbaan 148 en met als kadastrale omschrijving (afd. 4) sectie A 47 D. Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een tuinafsluiting. De aanvraag ligt van 26 april tot en met 26 mei ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


Omgevingsvergunning: Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning
De heer Sven Hoeven, met als adres Kromstraat 2B, 3650 Dilsen-Stokkem deelt mee dat hij op 28 maart 2017 een aanvraag tot omgevingsvergunning heeft ingediend bij de stad Dilsen-Stokkem. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kromstraat 2B en met als kadastrale omschrijving (afd. 3) sectie B 1326 E. Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een terrasoverkapping. De aanvraag ligt van 24 april tot en met 24 mei ter inzage bij de dienst omgeving, op volgend adres: Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem. Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.


REGLEMENTEN GEMEENTERAAD

Gemeenteraad 14 november 2016
Politiereglement ter beteugeling van overlast - herziening: goedkeuring
Bekendgemaakt op 29 november 2016

Gemeenteraad 10 oktober 2016
Toelagereglement erkende adviesraden
Politiereglement brandveiligheid horecazaken
Bekendgemaakt op 11 oktober 2016

Gemeenteraad 9 mei 2016
Retributiereglement inzameling huishoudelijke en vergelijkbare afvalfracties DIFTAR 2016-2019 - herziening van het besluit van de gemeenteraad van 13 oktober 2014: goedkeuring.
Bekendgemaakt op 10 mei 2016

Gemeenteraad 14 december 2015
Huishoudelijk reglement voor de organisatie van het vissen in Dilsen-Stokkem - herziening van het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2015: goedkeuring.
Bekendgemaakt op 15 december 2015
BEKENDMAKINGEN RUIMTELIJKE ORDENING

Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor Lanklaar worden vastgelegd

Doorheen de bebouwde kern van Lanklaar loopt de Vrietselbeek. Echter is deze waterloop slechts op enkele plaatsen zichtbaar aanwezig. Toch liggen er nog een aantal te ontwikkelen zones rond deze beek. De stad onderzoekt momenteel de mogelijkheden om deze zones een invulling te geven, waarbij de Vrietselbeek een prominente rol zal spelen en zichtbaar aanwezig zal zijn bij nieuwe ontwikkelingen. De stad is daarom gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Lanklaar.

Voorafgaand aan de opmaak van dit GRUP, werd een planMERscreeningsnota opgesteld. In deze nota werd onderzocht of er milieueffecten op mens en omgeving te verwachten zijn in de toekomst. De dienst MER van de Vlaamse Overheid besliste dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. U kan deze screeningsnota en de beslissing van de dienst MER raadplegen op de dienst RO van de stad of op
www.mervlaanderen.be (dossiernr. SCRPL16117).

https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4721.pdf

https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl4721.pdfToekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor het centrum van Rotem worden vastgelegd

Het centrum van Rotem bevindt zich aan de Haagstraat, in de zone rond de kerk en de school. Om het centrum verder te versterken onderzoekt de stad momenteel de mogelijkheden om het gemeenteplein aan de school af te bouwen met nieuwe woningen. De stad is daarom gestart met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het centrum van Rotem (onmiddellijke omgeving van het plein).

Voorafgaand aan de opmaak van dit GRUP, werd een planMERscreeningsnota opgesteld. In deze nota werd onderzocht of er milieueffecten op mens en omgeving te verwachten zijn in de toekomst. De dienst MER van de Vlaamse Overheid besliste dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. U kan deze screeningsnota en de beslissing van de dienst MER raadplegen op de dienst RO van de stad of op
www.mervlaanderen.be (dossiernr. SCRPL16084).

https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg4704.pdf

https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthbsl4704.pdf 


Afschaffing chemin nr. 4 Kruisstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft een openbaar onderzoek opgestart voor de afschaffing van chemin nr. 4 (Kruisstraat genaamd) in de Atlas van de Buurtwegen van Dilsen. Klik hier voor de bekendmaking. Afschaffing chemin nr. 19 Tweede Vossenbergstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft een openbaar onderzoek opgestart voor de afschaffing van chemin nr. 19 (Tweede Vossenbergstraat genaamd) in de Atlas van de Buurtwegen van Dilsen. 
Klik hier voor de bekendmaking. 

Dagordes brandweerzone Oost-LimburgOnderwerp:
Bijeenkomst van de zoneraad

Plaats en datum: Vrijdag, 21 oktober van 13:30u tot 15:30u in de post Genk (C-mine 50, 3600 Genk)
Agenda:

1. Goedkeuring verslag van vorige zoneraad dd. 24/06/16


2. Operationele werking


3. Personeel


bevorderingsproeven adj-cont: aanstelling
bevorderingsproeven adj-adm: aanstelling
personeel: vrijwillig ontslag Stephan Bodvin
functie zonecommandant: vacant verklaring

4. Financiën

lijst bestelbonnen: ter kennisgeving
aanrekeningslijst: ter goedkeuring
lijst deurwaarder: ter kennisgeving
begrotingswijziging 1: kennisgeving van goedkeuring door toezicht
begrotingswijziging 2 en 3: goedkeuring
begroting 2017: goedkeuring

aankoop van materiaalwagen: goedkeuring van lastenboek
aankoop van 2 dienstvoertuigen, type personeelsbus: goedkeuring van lastenboek

aankoop van boot: gunning
btw-plicht: aanpassing zonaal retributiereglement
deurwaarder in NL: voorstel

5. Fusieplannen Opglabbeek & Meeuwen-Gruitrode

overleg 7 oktober ll.: verslag

6. Varia

personeelsfeest op vrijdag 03/02/17

Belastingen en retributiesBelastingreglementen
Opcentiemen (10%) inning verkeersbelasting door Hogere Overheid
Inning belastingen taxivergunningen en verhuur voertuig met bestuurder door decreet Hogere Overheid

Aanvragen, vernieuwingen, verandering van hinderlijke inrichtingen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Aanvullende personenbelasting 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Gewestelijke milieuheffing stortplaatsen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Grind 2014-2019 (publicatie: 19/12/2014)
Hinderlijke inrichtingen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Huisvuil 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Onroerende voorheffing 2018-2019 (publicatie: 12/12/2017)
Publiciteitsbladen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013): Inlichtingenfiche
Schroot en buitengebruikgestelde voertuigen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Tweede verblijven 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Verwaarloosde woningen en gebouwen (publicatie 12/12/2017)


Retributiereglementen

Afgifte van diverse vergunningen en aktenames van de dienst omgeving (publicatie: 17/02/2017)
Retributie- en dienstreglement bibliotheek (publicatie: 19/12/2013)
Retributie- en inschrijvingsgeld Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO) (publicatie: 19/12/2013)
Retributiereglement 't Kadeeke (publicatie: 16/03/2015)
Retributiereglement voor aanvraag tweede gezinscontainer (publicatie: 19/12/2013)
Retributie op dienstverlening stedelijke werkplaatsen (publicatie: 19/12/2013)
Retributiereglement op grafconcessies en grafelementen (publicatie: 19/12/2013)
Retributiereglementen inzameling huishoudelijke en vergelijkbare afvalfracties DIFTAR (publicatie: 25/05/2016)
Retributie tarieven stedelijke drukkerij (publicatie: 19/12/2013)
Retributie inzake verkoop rattenvergif (publicatie: 19/12/2013)
Retributie inzaken verkoop strooizout aan particulieren en bedrijven (publicatie: 19/12/2013)
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (publicatie: 13/11/2015)
Retributie op administratieve stukken stedelijke ontwikkeling (publicatie: 16/02/2015)
Retributie betreffende de invordering niet-fiscale ontvangsten (publicatie: 14/04/2017)
Retributie betreffende invordering niet-fiscale ontvangsten IVA Humaniora (publicatie: 09/05/2017)
Retributie op administratieve stukken burgerzaken 2017-2019 (publicatie: 14/04/2017)

Tariefreglementen
Culturele infrastructuur (publicatie: 18/04/2014)
Huurgelden muziekinstrumenten (publicatie: 19/12/2013)
Sportinfrastructuur (publicatie: 18/04/2015)
Tarieven niet-zonaal leerlingenvervoer van stedelijk gewoon basisonderwijs (schoolbusabonnement) schooljaar 2016-2017 (publicatie: 15/09/2017)
Tarieven inzaken verkoopbonnen Dilsen-Stokkem (publicatie: 25/05/2016)

Huishoudelijke reglementen
Reglement inzake organisatie van het vissen in Dilsen-Stokkem (publicatie: 21/12/2015)
Reglement voor- en naschoolse opvang SBS De Horizon, procedure stopzetting (publicatie: 15/09/2016)

Kaderreglementen
Kaderreglement activiteiten-onkosten IVA Stedelijke Humaniora (publicatie: 20/12/2009)
Kaderreglement inzake activiteiten/onkosten dienst Toerisme Dilsen-Stokkem (publicatie : 09/05/2017)
Kaderreglement vrijetijdsaanbod Dilsen-Stokkem (publicatie: 19/12/2013)

Toelage reglementen
Huldigingen gouden bruiloften, 100 jarigen (publicatie: 19/12/2013)
Huldigingen huwelijk, geboorte, oppensioenstellingen GR 16/12/2013 (publicatie: 19/01/2013)
Huldigingen huwelijk, geboorte, oppensioenstellingen: aanpassing GR 12/01/2015 (publicatie: 19/01/2015)
Oppensioenstellingen onderwijzend- en bestuurspersoneel stedelijke onderwijsinstellingen (publicatie: 14/02/2014)
Erkende adviesraden (publicatie: 17/02/2017)
Huisvuilbelasting aan Verhoogde Tegenmoetkomingen (publicatie: 18/04/2014)
Culturele en welzijnsverenigingen (publicatie: 19/12/2013)
Culturele programmaties op locatie (publicatie: 19/12/2013)
Ondersteuning en stimulering sportbeoefening (publicatie: 19/12/2013)
Toelage jeugdwerk (publicatie: 21/09/2015)

Contact
Financiële Dienst

Brandweer

Logo Brandweerzone Oost Limburg


Contactgegevens brandweer

Noodnummer: 112

Brandweerzone Oost-Limburg


C-Mine 50
Tel: 089 65 33 33
Fax: 089 65 33 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bwol.be

De Brandweerzone Oost-Limburg groepeert 8 brandweerkorpsen die samen 14 steden en gemeenten beschermen. De beschermde steden en gemeenten zijn: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabbeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.
520 personeelsleden zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg van 303.710 inwoners op een grondgebied van 792,23 km2.

Welke brandweer komt tot bij jou?


--> Brandweer Bilzen:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Bilzen en Riemst

--> Brandweer Genk:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: As, Genk, Opglabbeek, Zutendaal

--> Brandweer Hoeselt:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Hoeselt

--> Brandweer Houthalen-Helchteren:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Houthalen-Helchteren

--> Brandweer Lanaken:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Lanaken

--> Brandweer Maaseik:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Maaseik en Kinrooi

--> Brandweer Maasmechelen:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Dilsen-Stokkem en Maasmechelen

--> Brandweer Voeren:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Voeren

In het kader van de snelste adequate hulp zullen, bij interventies, de fysieke gemeentegrenzen verdwijnen en zal het snelste korps de betreffende interventie uitvoeren. Deze toewijzing gebeurt softwarematig in het hulpcentrum 112 te Hasselt.
Meer informatie over de brandweer vind je op www.bwol.be


Vakantiewerk


1. AFDELING WELZIJN – VRIJE TIJD - CULTUUR:

✓ Speelpleinwerking:

• Pleinverantwoordelijke (coördinatie over het speelplein):
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk;
minstens 3 jaar speelpleinervaring (of andere relevante ervaring);
minimum 3 achtereenvolgende weken beschikbaar zijn (week 2-3-4 EN/OF 6-7-8);
rijbewijs B;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.
• Materiaalmeester (verantwoordelijk voor materiaal en logistieke ondersteuning):
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk;
minstens 2 jaar speelpleinervaring (of andere relevante ervaring);
minimum 3 achtereenvolgende weken beschikbaar zijn (week 1-2-3 EN/OF 4-5-6 EN/OF 7-8-9);
rijbewijs B;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.
• Leeftijdsverantwoordelijken (verantwoordelijken over de leeftijdsgroepen: 4-6 jarigen, 7-9 jarigen, 10-12 jarigen EN/OF 13-15 jarigen):
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk;
minstens 2 jaar speelpleinervaring (of andere relevante ervaring);
minstens 2 achtereenvolgende weken beschikbaar zijn;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.
• Logistieke ondersteuning (verantwoordelijken voor het klaarzetten, verhuizen, opruimen van het speelplein):
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk;
minstens 2 jaar speelpleinervaring (of andere relevante ervaring);
beschikbaar zijn tijdens week 1, week 5 EN/OF week 9;
rijbewijs B;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.

✓ Speelpleinwerking “Ondersteboven”: (ondersteuner speelpleinwerking voor kinderen met beperking):

▪ hoofdanimator, instructeur of student in een pedagogische opleiding;
minstens 3 jaar speelpleinervaring (of andere relevante ervaring);
beschikbaar zijn op: 5,6,17,18,24,25,26,30 en 31 juli EN op 1,2,3,7,8,21,22 en 23 augustus
vertrouwd zijn met kinderen en hun bepaalde problematiek(en);
rijbewijs B;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.

✓ Doepas: (ondersteuner Doepasactiveiten)

▪ hoofdanimator of instructeur;
minstens 2 jaar Doepaservaring (of relevante ervaring);
minimum 3 achtereenvolgende weken beschikbaar zijn (week 1-2-3 EN/OF 4-5-6 EN/OF 7-8-9);
rijbewijs B;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.

➢ Bij meerdere kandidaten voor alle functies zullen er korte sollicitatiegesprekken gehouden worden om zo de beste kandidaat te bepalen.
➢ Alle kandidaten dienen bij hun kandidatuur een bewijs ‘goed gedrag & zeden – model 2’ en een kopie van hun paspoort te bezorgen.
➢ De sollicitatieprocedure stopt op 1 april 2018 – solliciteren kan via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - t 089 79 08 83.

2. KINDEROPVANG:

• Verantwoord spelen met kinderen van 2,5 tot 12 jaar:
▪ min. 18 jaar zijn (of worden in 2018);
▪ diploma: sociale technische wetenschappen, 7e jaar kinderzorg, opvoed(st)er
of pedagogische richting kleuter- en lager onderwijs is een pluspunt en krijgen voorrang op andere diploma’s;
▪ bewijs goed gedrag en zeden - MODEL 2.
Info en inschrijven: ’t Kadeeke, t.a.v. Yolande Mathijssen – t 089 65 85 89
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Links
Informatie vakantiewerkers WVC
Sollicitatiefiche WVC
Sollicitatiefiche Kinderopvang
Medische vragenlijst

Contact

Personeelsdienst
 

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar