Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Milieubeleidsplan

Net zoals het ruimtelijk beleid in een ruimtelijk structuurplan is gegoten, is ook het milieubeleid van de Stad Dilsen-Stokkem voor vijf jaar neergeschreven in een Milieubeleidsplan.

Op 14 april 2005 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk Milieubeleidsplan definitief vastgesteld.

Dit Milieubeleidsplan is een vijfjarenplan dat werd opgemaakt met het oog op de bescherming en het beheer van het milieu, natuur inbegrepen, op het grondgebied van de Stad Dilsen-Stokkem.

Het is opgebouwd volgens de clusters van de Samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling", nl.: Instrumentarium, Vaste Stoffen, Water, Natuurlijke Entiteiten, Hinder, Mobiliteit, Energie, Burgers en Doelgroepen.

Per cluster worden knelpunten, visies, doelstellingen en acties geformuleerd.

De concrete acties vinden ieder jaar uitvoering in een milieujaarprogramma.

1. INSTRUMENTARIUM

Het instrumentarium bevat bepalingen die te maken hebben met de organisatie van de stedelijke diensten, de organisatie van inspraak in het stedelijke milieubeleid en het basismilieubeleid. Gedefinieerde acties binnen deze cluster zijn o.a. het opstellen van een intern milieuzorgsysteem binnen de stedelijke diensten, het organiseren van toezicht, ...

2. VASTE STOFFEN

Binnen deze cluster gaat vooral aandacht naar milieuverantwoord productgebruik en preventie en reductie van afvalstoffen. De gemeente neemt haar voorbeeldfunctie hieromtrent alvast aux serieux door o.m. reductie van bestrijdingsmiddelen, duurzaam omgaan met kantoormaterialen, gebruik van FSC-hout, ... Maar ook u kan uw steentje bijdragen binnen deze cluster door bijvoorbeeld zelf alternatieve bestrijdingsmethoden te gebruiken, door een optimale selectieve inzameling toe te passen, ...

3. WATER

De cluster water staat garant voor maatregelen genomen op lokaal vlak, ter bevordering van de lokale en bovengemeentelijke waterhuishouding en waterkwaliteit. Er worden zeven "sporen" of doelstellingen vastgesteld die leiden in de richting van een duurzaam lokaal waterbeleid:

Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron;

Sanering afvalwaterlozingen;

Bewaking en verbetering van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur;

Voorkomen en beperken van diffusse verontreiniging;

Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop;

Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer;

Duurzaam (drink)waterbeheer.

4. NATUURLIJKE ENTITEITEN

Deze cluster omvat vooral acties op het gebied van Natuur, Landschap, Bos en Groen, zoals o.a. Opstellen en uitvoeren van natuurinrichtingsplan Bergerven, Opmaak van bosbeheersplannen, ...

5. HINDER

De cluster hinder wordt verder onderverdeeld in vijf deelclusters: geluid, lucht, licht, bodem en dieren. De knelpunten die betrekking hebben op afval en water komen hier niet nogmaals aan bod, daar deze reeds werden besproken in hun desbetreffende cluster.

6. MOBILITEIT

De stad Dilsen-Stokkem heeft reeds een mobiliteitsplan opgesteld, maar toch komt dit aspect ook in het Milieubeleidsplan voor. Men kan dan vooral denken aan alternatieve en duurzame vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer, gebruik van de fiets, carpooling, ...

7. ENERGIE:

Door middel van een kwaliteitsvol duurzaam energiebeleid kan de stad Dilsen-Stokkem energie besparen en aan comfort winnen. De gemeente haalt er financieel voordeel uit, terwijl de druk op het leefmilieu verlaagt. Duurzaam energiebeleid promoot enerzijds hoogwaardige energetische toepassingen en spant zich anderzijds in om de energieconsumptie te rationaliseren. Energiezorgsystemen voor overheidsgebouwen, energiezuinige bouw- en woonprojecten, gebruik van hernieuwbare energiebronnen zijn enkele voorbeelden die de stad Dilsen-Stokkem kan aanhalen om haar energiebeleid te kunnen bevorderen.

BURGERS EN DOELGROEPEN:

De Stad heeft in haar Milieubeleidsplan verschillende doelgroepen aangeduid naar welke sensibiliseringsacties gericht zullen worden, o.a. huishoudens, bedrijven, scholen, verenigingen, ... Een efficiënte samenwerking en duidelijke communicatie met deze doelgroepen is onontbeerlijk.

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar